ABC dofinansowania do protez

 


Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ

 1. Lekarz pierwszego kontaktu – wypisuje skierowanie do lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy albo lekarza rehabilitacji medycznej ( w przypadku kolejnego protezowania)

2. Lekarz specjalista – wystawia  wniosek  na zaopatrzenie w wyroby ortopedyczne z kodem NFZ – ( również w przypadku świeżej amputacji razem z wypisem ze szpitala)

 • B.008 proteza ostateczna modularna podudzia
 • C.014 proteza ostateczna modularna uda
 • A.002 proteza uzupełniająca stopę
 • C.012 proteza tymczasowa uda
 • B.004 proteza tymczasowa podudzia

UWAGA: Wystawienie wniosku na protezę tymczasową nie wyklucza wystawienia jednocześnie wniosku na protezę ostateczną

 3. Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta podbija wniosek na zaoptarzenie w wyroby ortopedyczne

 4.Składamy wniosek w wybranej firmie zajmującej sie zaoptrzeniem ortopedycznym, rozpoczyna się realizacja zlecenia


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

O dofinansowanie do protezy lub innego przedmiotu zaopatrzenia ortopedycznego np. buty można starać się w MOPS lub PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania.

Aby strać sie o dofinansowanie należy przedstawić średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego (progi zmieniane są co kwartał a aktualne wysokości ustalonych kwot dostępne są w MOPS lub PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania )

Wymagane dokumenty:

 • faktura pro- forma z firmy realizującej zlecenie
 • potwierdzona za zgodność kopia wniosku NFZ
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS lub ZUS, KRUS, MON, MSWiA
 • wypełniony wniosek – druk MOPS albo PCPR
 • zaświadczenie o dochodach na druku MOPS albo PCPR

UWAGA: Wysokość dofinansowania MOPS wynosi maksymalnie 150% kwoty dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON – Program Aktywny Samorząd

Środki PFRON rozdysponowują MOPS i PCPR – należy pobrać i złożyć wniosek  z kompletem dokumentów.

Aby uzyskać dofinansowanie z Programu Aktywny Samorząd trzeba spełnić określone kryteria:

 • być aktywnym zawodowo (osoby pracujące, uczniowie lub studenci) –   wiek aktywności zawodowej czyli osoby pelnoletnie ktore nie osiagneły wieku emerytalnego
 • można mieć orzeczoną CZĘŚCIOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY z ZUS  -osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu. Z założenia  proteza finansowana w programie Aktywny Samorząd  ma pomóc podjąć pracę zawodową lub ułatwić powrót do aktywności zawodowej)

Wymagane dokumenty:

 • dwie specyfikacje na protezy z różnych firm zajmujacych się zaopatrzeniem ortopedycznym
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek- druk MOPS albo PCPR

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 14 000 zł na protezę podudzia i 20 000 zł na protezę uda ( pacjent jest zobowiązany do  uiszczenia 10% wkładu własnego od przyznanej kwoty).

UWAGA: Od  2019r. możliwe jest dołączenie do tej puli kwoty refundacji NFZ!